Algemene Voorwaarden

Algemene Gebruiks- en Aankoopvoorwaarden

 1. INLEIDING Huidig document (en elk hierna vermeld document) bepaalt de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze website (www.lesley-annpoppe.be) of enig ander verkoopsplatform via dewelke de producten door LA Poppe BV worden aangeboden, alsook de Algemene Aankoopvoorwaarden van producten via dit laatste (hierna: de «Voorwaarden»). U dient aandachtig deze Algemene Voorwaarden te lezen vooraleer deze site te gebruiken. Door deze site te gebruiken of daarop een bestelling te plaatsen, aanvaardt U gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en door ons Gegevensbeschermingsbeleid. Bijgevolg, indien U het geheel van de Algemene Voorwaarden en het Gegevensbeschermingsbeleid niet aanvaardt, verzoeken wij U deze site niet te gebruiken. Deze Algemene Voorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen. U dient ze dus regelmatig te raadplegen, aangezien de toepasselijke Algemene Voorwaarden deze zijn welke gelden op het ogenblik van het gebruik van deze site of van het afsluiten van de Overeenkomst (zoals hieronder beschreven). Voor elke vraag met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of het Gegevensbeschermingsbeleid, wordt U verzocht ons te contacteren door het daartoe bestemd formulier in te vullen. De uitvoering van de Overeenkomst (zoals hieronder beschreven) kan in het Nederlands.
 2. ONZE GEGEVENS De verkoop van producten via deze webpagina vindt plaats door LA Poppe BV, een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0561878503, BTW nummer BE 0561878503, met zetel te 2000 Antwerpen (België), Lange Klarenstraat 1 (hierna “LA Poppe”). Naar deze vennootschap zal hierna verwezen worden als “ons”, “wij” en “onze”. U kan ons contacteren op : Tel: 03 366 09 06 Email: [email protected]
 3. UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN OP DE WEBSITE De informatie of persoonlijke gegevens die U ons meedeelt zullen behandeld worden op basis van het Gegevensbeschermingsbeleid. Door deze site te gebruiken, geeft U uw akkoord om deze informaties en gegevens te verwerken en U verklaart dat het geheel van de verschafte informaties of gegevens waarachtig en juist is.
 4. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE Door deze site te gebruiken en door hierop bestellingen te plaatsen verbindt U zich ertoe : (i) Deze site enkel te gebruiken teneinde raadplegingen te doen of juridisch geldige bestellingen te plaatsen. (ii) Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien redelijkerwijze kan geacht worden dat dergelijke bestelling werd geplaatst, dan zijn wij gerechtigd deze te annuleren en de bevoegde overheden hiervan in te lichten. (iii) Ons Uw elektronisch adres mede te delen, uw postadres en/of andere correcte en juiste gegevens. U geeft ons ook de toelating om deze gegevens te gebruiken teneinde U desgevallend te kunnen contacteren. U zult geen bestelling kunnen plaatsten indien U ons niet alle vereiste gegevens meedeelt Door op deze site een bestelling te plaatsen, bevestigt U ouder te zijn dan 18 jaar en dat U over de juridische bekwaamheid beschikt om overeenkomsten af te sluiten.
 5. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN De leveringsdienst voor de voorgestelde producten op deze site is enkel in de EU beschikbaar.
 6. VALIDERING VAN HET CONTRACT De informatie vermeld in de huidige Algemene Voorwaarden en de op deze site vermelde gegevens maken geen verkoopaanbod uit doch een uitnodiging tot onderhandeling. Zolang wij uitdrukkelijk uw bestelling niet aanvaard hebben, zal er tussen U en LA POPPE in verband met de verkoop van LA POPPE producten geen overeenkomst afgesloten zijn met betrekking tot de producten. Indien uw bestelling niet aanvaard wordt en dat het bedrag ervan reeds gedebiteerd werd, zult U integraal terugbetaling ontvangen. Om een bestelling te plaatsen, dient U de online aankoopprocedure te volgen en te klikken op «Betaling goedkeuren». Daaropvolgend zult U een email ontvangen waarbij de ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd (« Orderbevestiging »). Bij de beëindiging van het aankoopproces zult U verzocht worden te betalen voor Uw bestelling. Noteer dat de Orderbevestiging niet betekent dat uw bestelling werd aanvaard. Uw bestelling maakt inderdaad een aanbod uit dat U ons voorlegt met het oog op de aankoop van één of meerdere producten. Alle bestellingen zijn onderworpen aan onze aanvaarding, waarvan U als geregistreerde gebruiker geïnformeerd zult worden via email waarin bevestigd wordt dat de bestelling is verzonden (“Verzendbevestiging”). Enkel de producten voorwerp van de Verzendbevestiging zullen het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken. Wij zullen niet gehouden zijn enig ander product te leveren dat niet het voorwerp uitmaakte van een bestelling totdat wij U de verzending van de bestelling bevestigen in een Verzendbevestiging.
 7. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN Alle bestellingen van producten zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid. In deze zin en in geval van toeleveringsmoeilijkheid, of indien de producten niet meer in stock zijn, behouden wij ons het recht voor om U te informeren omtrent de mogelijkheid vervangingsproducten te bestellen van gelijke of hogere kwaliteit of waarde. Indien U deze vervangingsproducten niet wenst te bestellen, dan zullen wij elk eventueel gestort bedrag terugbetalen.
 8. WEIGERING EEN BESTELLING TE BEHANDELEN Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik elk product van deze site in te trekken en elke daarop voorkomende inhoud of informatie te vervangen of te wijzigen. Alhoewel wij steeds alles in het werk stellen om gevolg te geven aan alle bestellingen, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ons verplichten de behandeling van een bestelling te weigeren nadat wij U Orderbevestiging hebben verstuurd. Wij behouden ons dit recht op elke ogenblik voor. Wij zullen ten overstaan van U of een derde niet aansprakelijk zijn uit hoofde van onze beslissing een product van onze site in te trekken, van onze beslissing eender welke inhoud of informatie voorkomende op deze website te vervangen of te wijzigen of van onze weigering een bestelling te behandelen na Orderbevestiging verstuurd te hebben.
 9. LEVERING Onder voorbehoud van bovenvermeld artikel 7 met betrekking tot de beschikbaarheid der producten, en behoudens uitzonderlijke omstandigheden, doen wij er alles aan om uw bestelling van het product of de producten bedoeld in elke Verzendbevestiging uit te voeren binnen de 24 uren op werkdagen. Vertragingen kunnen zich evenwel voordoen om redenen die liggen aan de personalisatie van producten, onvoorziene omstandigheden of het leveringsgebied. Indien wij om eender welke reden niet in staat zijn de leveringsdatum na te komen, zullen wij U hiervan informeren en U voorstellen hetzij het aankoopproces verder te zetten met een nieuwe leveringsdatum, hetzij uw bestelling te annuleren en U de totaliteit terugbetalen van het bedrag dat U betaalde. Met het oog op de onderhavige Voorwaarden, zal de « levering » als uitgevoerd beschouwd worden of de bestelling zal beschouwd worden als zijnde « geleverd » op het ogenblik dat U, of een derde die U aangewezen zult hebben, het materieel bezit verwerft van de producten, hetgeen zich zal materialiseren door de ondertekening van het ontvangstbewijs van de bestelling op het overeengekomen leveringsadres.
 10. AFHALEN EERSTE LESDAG (ENKEL voor LA POPPE producten) Enkel voor LA POPPE producten, indien U beslist Uw bestelling af te halen in de LA POPPE winkel , die de dienst “Afhalen eerste lesdag” aanbiedt, dan kan Uw bestelling in principe geleverd worden vóór de termijnen bepaald op onze website. U kan Uw bestelling afhalen, hetzij in persoon (door het bestelnummer vóór te leggen en een identiteitsbewijs) hetzij via een derde die U te dien einde zult aangeduid hebben. In dat geval zal deze laatste het bestelnummer en een identiteitsbewijs moeten voorleggen. Aangezien het hier een verkoop op afstand betreft zijn deze Voorwaarden op U van toepassing indien de aankoop van producten verricht wordt via de dienst “afhalen eerste lesdag”, zonder afbreuk te doen aan eender welke toepasselijke wetgeving.
 11. ONMOGELIJKHEID TE LEVEREN In geval van onmogelijkheid om uw bestelling te leveren, zullen wij pogen een beveiligde plaats te vinden om deze achter te laten. Indien wij geen beveiligde plaats vinden, zal uw bestelling terugkeren naar onze opslagplaats. Wij zullen ook een bericht achterlaten dat U de plaats opgeeft waar uw bestelling zich bevindt en de te volgen weg om over te gaan tot een nieuwe levering. Indien U zich niet bevindt op de plaats van de levering op het overeengekomen ogenblik, dan verzoeken wij U ons te contacteren teneinde de levering op een latere datum te organiseren
 12. OVERDRACHT VAN DE RISICO’S EN VAN DE EIGENDOM DER PRODUCTEN De risico’s verbonden aan het product vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf het ogenblik van de levering zoals bepaald in clausule 9 hierboven. De eigendom van de producten gaat op U over op het ogenblik dat wij uw volledige betaling ontvangen van alle in dit verband verschuldigde bedragen met inbegrip van de leveringskosten, dan wel op het ogenblik van de levering (in de zin van de bepalingen van clausule 9 hierboven) indien deze plaatsvond op een latere datum.
 13. PRIJS EN BETALING De prijs van de producten zal die zijn zoals op elk ogenblik aangeduid op onze site, behoudens in geval van kennelijke vergissing. Vergissingen kunnen zich voordoen spijts al onze inspanningen ons ervan te verzekeren dat op de site aangeduide prijzen juist zijn. Indien wij een vergissing ontdekken in de prijs van het product of van de producten die U bestelde, dan zullen wij U hiervan binnen de kortst mogelijke termijn informeren en wij zullen U voorstellen hetzij uw bestelling tegen de correcte prijs te bevestigen, hetzij uw bestelling te annuleren. Indien wij U niet kunnen contacteren, zal de bestelling als geannuleerd beschouwd worden en wij zullen U de totaliteit van de betaalde bedragen terugbetalen. Wij zijn er niet toe gehouden U een product tegen een onjuiste lagere prijs te verkopen (en dit zelfs nadat wij U de Verzendbevestiging verstuurd hebben), indien de vergissing in de prijs manifest en ondubbelzinnig is en indien U redelijkerwijze in staat was deze als een incorrecte prijs te identificeren. De op onze site voorkomende prijzen zijn BTW inbegrepen. De prijzen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Evenwel zal geen enkele wijziging effect hebben op de bestellingen waarvoor reeds een Orderbevestiging werd verstuurd, met uitzondering van de hierboven beschreven gevallen. Indien U rechtstreeks online een bestelling plaatst, nadat U al de producten zult gekozen hebben die U wenst te kopen, zullen deze aan uw winkelmand toegevoegd worden. Nadien zullen wij uw bestelling verwerken en U zult uitgenodigd worden de betaling uit te voeren. Te dien einde zult U de verschillende stappen van het aankoopproces moeten volgen door telkens de noodzakelijke informatie in te vullen of te verifiëren. Tijdens het aankoopproces hebt U altijd de mogelijkheid om de gegevens met betrekking tot uw bestelling te wijzigen vooraleer tot de betaling over te gaan.
 14. AANKOOP VAN PRODUCTEN IN DE HOEDANIGHEID VAN GASTGEBRUIKER. De site biedt U eveneens de mogelijkheid om producten aan te kopen in de hoedanigheid van gastgebruiker. Krachtens deze aankoopmodaliteit, dient U slechts de noodzakelijke gegevens te verschaffen met het oog op de behandeling van uw bestelling. Op het einde van het aankoopproces wordt U gevraagd U te registreren in de hoedanigheid van gebruiker of verder te gaan in de hoedanigheid van niet geregistreerde gebruiker.
 15. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE Conform de vigerende wetgeving, is elke aankoop verricht op de website onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).
 16. OMRUIL – EN RETOURBELEID 17.1 Wettelijk herroepingsrecht voor aankopen via de website www.lesley-annpoppe.be. U hebt het recht de Overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 dagen zonder een reden op te geven. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum waarop U of een derde ander dan een door U aangewezen transporteur zich aanbiedt als verwerver van het materieel bezit van de producten of, in het geval van meerdere producten die van eenzelfde bestelling deel uitmaken maar separaat worden geleverd, binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de datum vanaf dewelke U of een derde ander dan de transporteur en door U aangeduid zich aanbiedt als verwerver van het materieel bezit van het laatste product. Om uw herroepingsrecht te doen gelden, kunt U LA POPPE informeren van Uw beslissing U uit de Overeenkomst terug te trekken door een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring naar LA POPPE , Lange Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen, door het nummer 033660906 te telefoneren, door een email te richten naar [email protected]. De herroepingstermijn wordt nageleefd indien U uw brief waarbij U ons informeert van uw beslissing uw herroepingsrecht uit te oefenen, verstuurd wordt voor het verstrijken van deze herroepingstermijn. Gevolgen van de herroeping. Indien U beslist de Overeenkomst te herroepen, zullen wij U de gestorte betalingen voor de goederen terugbetalen binnen de kortst mogelijke tijd en, in elk geval, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf het ogenblik dat wij van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, werden geïnformeerd. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen wij de terugbetaling uitstellen totdat wij de teruggestuurde producten hebben ontvangen of dat U ons het bewijs hebt gegeven van de terugzending van deze laatste, waarbij de meest recente datum wordt weerhouden. Wij danken U de betreffende producten als volgt te retourneren: – Voor LA POPPE artikelen: (i) door deze- op Uw kosten- terug te zenden naar het adres Lange Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen, of (ii) door ze af te geven in de winkel van LA POPPE winkel in Antwerpen; U dient de goederen in elk geval binnen de kortst mogelijke termijn te retourneren en in elk geval binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum dat U ons informeerde van uw beslissing om U uit deze Overeenkomst terug te trekken. De termijn wordt nageleefd indien U ons de producten terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen. 17.2 Contractueel herroepingsrecht Buiten het wettelijk herroepingsrecht van consumenten en gebruikers vermeld in clausule 17.1 hierboven hebt U de mogelijkheid ons elk product te retourneren (met uitzondering van de producten vermeld in clausule 17.3 hierna, voor dewelke herroepingsrecht uitgesloten is) binnen een termijn van 100 dagen te rekenen vanaf de datum van de Verzendbevestiging, dat werd aangekocht via de websites van BOL en Zalando. In de doos van verzending vindt u een extra afschrift van het te volgen retourbeleid. U bent verantwoordelijk voor de directe retourkosten van de goederen wanneer de retour niet conform de gratis retouropties van artikel 17.1 hierboven uitgeoefend wordt, met aanpassing van de herroepingstermijn naar 100 dagen. U kunt Uw herroepingsrecht uitoefenen conform artikel 17.1 hierboven, met aanpassing van de termijn naar 100 dagen. 17.3. Gemeenschappelijke bepalingen. U beschikt niet over het recht de Overeenkomst te beëindigen indien deze betrekking heeft op de levering van de volgende producten : i. Gepersonaliseerde artikelen ii. Producten met beperkte houdbaarheid, waarvan de houdbaarheid verstreken is bij moment van herroeping. iii. Verzegelde goederen die door U werden ontzegeld na levering en die niet kunnen teruggestuurd worden om redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid. Uw herroepingsrecht van de Overeenkomst is slechts toepasselijk op de producten die geretourneerd worden in dezelfde staat als deze in dewelke U ze hebt ontvangen. Geen enkele terugbetaling zal verricht worden indien de producten werden gebruikt, indien zij niet in dezelfde staat verkeren als deze in dewelke zij werden geleverd, of indien zij beschadigd werden. Wij adviseren U er bijgevolg zorg voor te dragen zolang zij in uw bezit zijn. Na retourneren en nazicht van het artikel zult U geïnformeerd worden of U gerechtigd bent op terugbetaling van de betaalde bedragen. De leveringskosten zullen terugbetaald worden indien het herroepingsrecht uitgeoefend wordt binnen de wettelijke termijn en indien alle producten die het pakket samenstellen, teruggestuurd zijn. De terugbetaling zal zo vlug mogelijk uitgevoerd worden en, in elk geval, binnen de 14 dagen vanaf de datum dat U ons informeert van uw intentie te annuleren. Niettegenstaande mogen wij de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen ontvangen hebben of totdat U een bewijs zult verschaft hebben van verzending van de te retourneren artikelen. U draagt de kost en het risico van de terugzending der producten, indien U niet opteerde voor één van de gratis retouropties, zoals hoger aangegeven. Voor alle vragen kan U ons contacteren via ons contactformulier of door te telefoneren naar 033660906. 17.4 Retours van gebrekkige producten Indien U bij levering van oordeel bent dat het product niet conform is aan hetgeen bepaald is in de Overeenkomst, wil ons dan onmiddellijk contacteren via ons contactformulier door ons de referenties en het vastgesteld gebrek aan te duiden, of door te telefoneren naar 033660906, zodat wij U de te volgen weg kunnen opgeven. U dient het product te retourneren zoals aangeduid in de artikelen 17.1 en 17.3 hierboven. Wij zullen aandachtig het teruggestuurd product onderzoeken en zullen U binnen een redelijke termijn per mail informeren of het product kan terugbetaald of vervangen worden (naargelang). De terugbetaling of vervanging van het artikel zal zodra mogelijk plaatsvinden en, in elk geval, binnen de 14 dagen te rekenen van de datum van de verzending van de mail die U bevestigt dat de terugbetaling of de vervanging van het product hangende is. De bedragen betaald voor de geretourneerde producten omwille van schade of gebrek, indien deze vaststaan, zullen integraal terugbetaald worden.
 17. AANSPRAKELIJKHEID EN NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULES Behoudens andersluidende expliciete vermelding in deze Voorwaarden, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot elk product aangekocht op onze site strikt beperkt tot de aankoopprijs ervan. Onverminderd het bovenstaande, zal onze aansprakelijkheid het voorwerp niet zijn van enige uitsluiting of beperking in de volgende gevallen: i. het overlijden of de lichamelijke schade veroorzaakt door onze nalatigheid ii. fraude of bedrog ; of iii. in elk geval daar waar het onwettelijk zou zijn onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of dit te pogen. Niettegenstaande de bepalingen van bovenvermelde alinea, in de mate voorzien door de wet en behoudens tegengestelde indicaties in de huidige Voorwaarden, zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor de hierna volgende verliezen ongeacht hun oorsprong : i. inkomsten- of verkoopverlies ; ii. uitbatingsverlies ; iii. verlies van winsten of contracten ; iv. verlies van voorziene besparingen ; v. verlies van gegevens ; en vi. tijdverlies uit hoofde van management of kantooruren. Gelet op het open karakter van deze Website en de mogelijkheid van vergissingen op het vlak van opslag en overdracht van digitale informaties, garanderen wij noch de juistheid, noch de veiligheid van de overgemaakte of bekomen informatie via deze site, tenzij uitdrukkelijk anders gesteld. Alle documenten, beschrijvingen en informaties met betrekking tot de producten voorkomende op deze site worden «als zodanig» gegeven, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met uitzondering van door de wet voorziene garanties. In deze zin, en indien U partij bent bij de Overeenkomst in de hoedanigheid van consument of gebruiker, zijn wij ertoe gehouden U producten te leveren die conform zijn aan de Contractuele bepalingen en wij zijn ten opzichte van U aansprakelijk in geval van een gebrek aan conformiteit vastgesteld op het ogenblik van de levering. De producten worden geacht conform te zijn met de Contractuele bepalingen indien de hierna volgende Voorwaarden verenigd zijn: (i) zij dienen conform te zijn met de beschrijving die wij voorgesteld hebben en de karakteristieken te bezitten die wij op deze site hebben gegeven ; (ii) zij dienen aangepast te zijn aan het doel waarvoor dergelijke producten algemeen gezien geconcipieerd worden ; (iii) zij dienen te beantwoorden aan de criteria van kwaliteit en prestatie die algemeen aanvaard worden voor gelijkaardige producten en waaraan men zich redelijkerwijze mag verwachten. In de mate als door de wet voorzien, zijn alle waarborgen uitgesloten met uitzondering van de waarborgen ten gunste van consumenten en gebruikers die wettelijk gezien het voorwerp niet kunnen uitmaken van een uitsluiting (aldus de wettelijke conformiteitsgarantie bepaald in de artikelen 1649 bis tot 1649octies van het Belgisch burgerlijk wetboek). De producten die wij verkopen, o.a. de cosmetica artikelen, vertonen veelal karakteristieken die eigen zijn aan de natuurlijke materialen welke in hun vervaardiging worden gebruikt. Deze karakteristieken kunnen het voorwerp zijn van variaties op het niveau van de textuur, de geur of de kleur. In geen geval kunnen deze variaties beschouwd worden als gebreken of schade. Integendeel, dient U bewust te zijn van het bestaan van deze variaties en in staat te zijn deze appreciëren. Wij kiezen uitsluitend producten van de beste kwaliteit maar de natuurlijke karakteristieken zijn inherent aan onze producten en dienen aanvaard te worden als deel uitmakende van het intrinsiek aspect van deze laatste. De bepalingen van deze clausule doen op geen enkele wijze afbreuk aan uw rechten als consument en gebruiker, noch aan het recht de Overeenkomst te annuleren.
 18. INTELLECTUELE EIGENDOM U erkent en aanvaardt dat elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op deze site op elk ogenblik onze eigendom zullen zijn. U kunt deze informatie enkel gebruiken in de mate dat U hiertoe uitdrukkelijk werd toegelaten door onszelf. Dit belet U niet om deze site te gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is teneinde informatie betreffende uw bestelling of uw contactgegevens te kopiëren.
 19. VIRUSSEN, PIRATERIJ EN ANDERE COMPUTERAANVALLEN U mag geen ongepast gebruik maken van deze Website door doelbewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, andere software of andere kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. Het is verboden ongeoorloofd toegang te krijgen tot deze site, de server waarop deze site is gevestigd of enige andere server, computer of database verbonden aan onze Website. U verbindt zich ertoe deze Website niet aan te vallen via een denial of service of een verspreide denial of service. Elke inbreuk op deze bepaling staat gelijk met een overtreding zoals beschreven in de terzake toepasselijke wetgeving. Wij zullen elke niet naleving aan de bevoegde autoriteiten melden teneinde de identiteit van de aanvaller te achterhalen. In geval van niet-naleving van deze clausule, wordt de toelating om deze site te gebruiken onmiddellijk ingetrokken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelen als gevolg van een denial of service aanval, virus of enige andere software of technologisch schadelijk of nadelig materiaal dat uw computer, uitrusting, data of materiaal kan beïnvloeden als gevolg van gebruik van deze Website of het downloaden van inhoud ervan of van andere sites naar dewelke deze site U leidt.
 20. LINKS VAN ONZE WEBSITE Indien onze site links bevat naar andere sites en gegevens van derden, worden deze links uitsluitend met informatieve doeleinden verstrekt zonder dat wij enige controle over de inhoud of gegevens van deze sites kunnen uitoefenen. Wij aanvaarden bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid in geval van verlies of hinder die uit het gebruik van deze links voortvloeien.
 21. SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN Gevolg aan de toepasselijke wetgeving, zijn wij ertoe gehouden U bepaalde informatie of mededelingen schriftelijk te geven. Door deze site te gebruiken, aanvaardt U dat uw communicatie met ons hoofdzakelijk elektronisch verloopt. Wij zullen U per email contacteren of per SMS indien U een niet geregistreerde gebruiker bent die een bestelling plaatst van LA POPPE producten via één van de elektronische toestellen ter beschikking gesteld door bepaalde LA POPPE winkels of wij zullen U informeren via alarmen op onze website. Om contractuele redenen, geeft U uw akkoord met het gebruik van dit elektronisch communicatiemiddel en U aanvaardt dat alle overeenkomsten, mededelingen, informaties en andere berichten die wij U elektronisch toezenden, conform zijn aan de wettelijke bepalingen die vereisen dat dergelijke mededelingen schriftelijk zouden zijn. Deze bepaling doet in geen geval afbreuk aan Uw wettelijke rechten.
 22. KENNISGEVINGEN Wil bij voorkeur ons contactformulier gebruiken om ons kennisgevingen te doen. Behoudens andersluidende bepaling en conform clausule 22 hierboven mogen wij U kennisgevingen doen per email of gewone post aan het mail- of postadres dat U ons medegedeeld hebt bij Uw bestelling of per SMS indien de bestelling van LA POPPE producten geplaatst werd via de elektronische toestellen ter beschikking gesteld door bepaalde LA POPPE winkels en U een niet geregistreerde gebruiker bent. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verricht op het ogenblik zelf dat zij op onze site zijn geplaatst, 24 uur na verzending van een email, of drie dagen te rekenen van de afstempeling van enige brief of vanaf het ogenblik dat de SMS werd verstuurd zonder foutmelding. Als bewijs dat een mededeling wel degelijk werd verzonden, volstaat het in het geval van een brief aan te tonen dat deze correct is geadresseerd, gefrankeerd en naar behoren werd afgeleverd in het postkantoor of een brievenbus, in het geval van een SMS dat deze werd verstuurd naar het correct GSM nummer medegedeeld door een niet geregistreerde gebruiker en in het geval van een email, dat dit laatste wel degelijk verstuurd werd naar het emailadres dat door de bestemmeling is opgegeven.
 23. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN De Overeenkomst is voor beide partijen bindend alsook voor hun respectievelijke rechtsopvolgers, cessionarissen en rechtverkrijgenden. U mag een Overeenkomst of de rechten of verplichtingen die hieruit voortvloeien niet overdragen, afstaan, belasten, uitbesteden of op enige andere wijze overdragen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Wij kunnen een Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien ten alle tijde overdragen, afstaan, belasten, uitbesteden of op enigerlei andere wijze overdragen op gelijk welk ogenblik tijdens de geldigheidsduur van de Overeenkomst. Om enige twijfel te vermijden, dienen dergelijke overdrachten, cessies en andere afstanden geen afbreuk te doen aan de rechten die U desgevallend hebt als consument en kunnen zij op eender welke wijze de uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties die wij U hebben gegeven niet begrenzen, beperken of uitsluiten.
 24. OVERMACHT Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven of het vertraagd uitvoeren van verplichtingen die wij uit hoofde van de Overeenkomst aangaan, veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijze buiten onze controle liggen (« Overmacht »). Overmacht omvat alle handelingen, gebeurtenissen, niet- uitoefening, weglating, of ongeval die redelijkerwijze buiten onze controle liggen, en meer bepaald t : i. Staking, lock-out of andere vormen van protest. ii. Burgerlijke onlusten, opstand, invasie, terroristische aanval of bedreiging, oorlog (al dan niet verklaard), of dreiging van of voorbereiding op oorlog. iii. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie of ander natuurlijk onheil. iv.Onmogelijkheid om treinen, boten, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbaar of particuliere transportmiddelen te gebruiken. v. Onmogelijkheid om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken. vi.Besluiten, decreten, wetten, regelgevingen of beperkingen van eender welke regering of openbare macht. vii. Staking, incidenten of ongevallen bij vervoer ter zee of rivier, postvervoer of enig ander type van vervoer. Onze contractuele verplichtingen worden enerzijds opgeschort voor de periode dat de Overmacht aanhoudt en anderzijds wordt de periode waarin wij aan deze verplichtingen moeten voldoen, verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de overmachtssituatie. In de mate van het mogelijke, zullen wij alle redelijke middelen aanwenden om de situatie van overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden die ons in staat stelt om aan onze verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst te voldoen ondanks de situatie van overmacht.
 25. AFSTAND VAN RECHT Indien wij niet langer de strikte naleving uwerzijds eisen van uw verplichtingen op grond van de Overeenkomst of één van de huidige voorwaarden, of indien wij de rechten of aanspraken niet uitoefenen waarop wij op grond van deze Overeenkomst of de voorwaarden gerechtigd zijn, dan vormt dit geen afstand of beperking van deze rechten of verhalen en ontheft U niet van de nakoming van uw verplichtingen. Afstand onzerzijds van een specifiek recht of verhaal maakt geen afstand uit van andere rechten of verhalen voortvloeiende uit de Overeenkomst of de voorwaarden. Geen afstand onzerzijds van eender welke van deze rechten, verhalen of voorwaarden voortvloeiende uit de Overeenkomst zal enig gevolg hebben zolang deze niet aldus werd gekwalificeerd en U medegedeeld conform de bepalingen voorzien in de clausule met betrekking tot de kennisgevingen hierboven.
 26. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID Als één van deze Voorwaarden of één van de bepalingen van de Overeenkomst nietig worden verklaard in toepassing van een definitieve beslissing van een bevoegde instantie, blijven de andere algemene voorwaarden gelden zonder door de genoemde nietigverklaring beïnvloed te worden.
 27. VOLLEDIGE OVEREENKOMST Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige Overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het voorwerp van deze laatste en vervangen elk voorafgaand akkoord, belofte of regeling welke mondeling of schriftelijk tussen partijen werd gemaakt. Partijen komen overeen dat geen van beiden zich gebaseerd hebben op een verklaring of een belofte gedaan door de andere partij of die eventueel voortvloeit uit enige mondelinge of schriftelijke verklaring tijdens de onderhandelingen tussen de partijen voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst met uitzondering van de bepalingen die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden werden bepaald. Elke partij verzaakt aan elk verhaal met betrekking tot eventueel valse verklaringen afgelegd door de andere partij, mondeling of schriftelijk, vóór de datum van ondertekening van de Overeenkomst (tenzij deze valse verklaringen op frauduleuze wijze werden afgelegd). Het enig verhaal dat de andere partij kan uitoefenen zal de verbreking van het Contract zijn, zoals bepaald in deze Voorwaarden.
 28. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN Wij hebben het recht om deze voorwaarden ten alle tijde te herzien en te wijzigen. U bent onderworpen aan de van kracht zijnde bepalingen en Voorwaarden op het ogenblik dat U deze site rechtstreeks gebruikt of via een elektronisch toestel ter beschikking gesteld in een LA POPPE winkel of een bestelling plaatst, behalve als de wet of de bevoegde overheden ons ertoe verplichten met terugwerkende kracht deze bepalingen, Voorwaarden of Privacybeleid te wijzigen. In dat geval zal eender welke eventuele wijziging eveneens toepasselijk zijn op de bestellingen die U voorafgaandelijk had geplaatst.
 29. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT Het gebruik van onze Website en de Overeenkomst voor aankoop van de producten op deze site worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de website of met dergelijke Overeenkomsten valt onder de rechtsmacht van de Belgische hoven en rechtbanken.
 30. COMMENTAREN EN SUGGESTIES Uw opmerkingen en commentaren zijn steeds welkom. U kunt deze overmaken via het contactformulier. Indien U in de hoedanigheid van koper meent dat uw rechten werden geschonden, dan kunt U uw klachten overmaken op het elektronisch adres [email protected] teneinde om een minnelijke regeling van de betwisting te verzoeken. Indien in dit verband de verkoop online werd verricht via onze site, dan signaleren wij U dat conform het Reglement (EU) N° 524/2013, U het recht hebt te verzoeken om een buitengerechtelijke regeling van de consumentenbetwisting via de online platform tot oplossing van betwistingen online van de Europese Unie, bereikbaar op het Internetadres https://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt eveneens communiceren via de Bemiddelingsdienst voor de Consument : North Gate II Koning Albert II laan 8 1000 Brussel (Tel : 02 702 52 00 / Fax : 02 808 71 29 / Email : [email protected] – Website : https://www.consumentenombudsdienst.be